Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Bygga utan bygglov, anmälningsplikt

I den nya PBL finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggnämnden. Det är inte längre så att en åtgärd kan kräva både bygglov och bygganmälan.

Åtgärder som inte kräver lov men som kräver en anmälan och ett tillstånd i form av ett startbesked är följande:  

 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är
  a) en komplementbyggnad, eller
  b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

 • en ändring av en byggnad, om ändringen berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader

 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt (anmäls till miljökontoret)

 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter

 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket 2–5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

 • ett eller flera Attefallshus på max 25 kvm totalt (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus)

 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvm (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus)

 • bygga högst två takkupor (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus)

 • inreda ytterligare en bostad (gäller om du har ett enbostadshus).

Anmälningsblankett hittar du bland våra e-tjänster och blanketter under rubriken "Dokument" här på sidan. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00