Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Översiktsplan

En översiktsplan visar hur kommunen kommer att utvecklas några år framåt i tiden. Den visar hur man kommer att använda mark och vatten. Det handlar både om att bevara och om att utveckla.

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att revidera översiktsplanen under 2017-2019. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats under hösten 2018. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet. Nuvarande översiktsplan från 2010 anses vara inaktuell, varför ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats.

Befintlig översiktsplan från 2010

Handläggningen av översiktsplanen bestäms i plan- och bygglagen och medför en omfattande process. Den startade i Forshaga 2005 med en bred representation av föreningar, näringsliv, fullmäktige och förvaltningar. Utifrån detta material utarbetades en samrådshandling, ett förslag till översiktsplan 2008, som ställdes ut i början på 2009. Synpunkter lämnades och bearbetades. Samrådsredogörelsen beskriver detta.

Det omarbetade förslaget till översiktsplan ställdes därefter ut mellan september och november 2009 och allmänhet och myndigheter kunde på nytt lämna synpunkter. Tio intressenter lämnade in synpunkter och dessa har sammanställts med kommentarer i ett utlåtande. Planen togs upp för politisk behandling och antogs av kommunfullmäktige i januari 2010. Efter överklagansprocess vann översiktsplanen laga kraft 28 januari 2012.

Alla kommuner har en översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Den är inte rättsligt bindande, men väger tungt eftersom den förmedlar kommunens helhetssyn.
Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur till exempel riksintressen beaktas och tas till vara.

Den ska ge ett samlat beslutsunderlag. Den är ett handlingsprogram som visar vad medborgarna kan vänta sig i framtiden. Översiktsplanen är också vägledande för efterföljande beslut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00