Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Den 1 februari 2010 gjordes en förändring i strandskyddslagstiftningen som ger kommunerna möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS- områden. 

Laga kraftvunnen LIS-plan

Tillägget till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vann laga kraft 2018-06-13. Laga kraftvunnen handling hittar du här på sidan under rubriken Genvägar och dokument.

Planprocessen

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen, LIS-områden togs fram vilket var ute på samråd under perioden 12 december 2016 - 13 februari 2017. Under den här perioden kunde du som kommunmedborgare tycka till om förslaget. Efter samrådet sammanställdes inkomna synpunkter, och eventuella förändringar av planförslaget till följd av dessa, redovisas i en samrådsredogörelse som finns att läsa här på sidan under rubriken Genvägar och dokument.

Planförslaget för LIS ställdes ut under perioden 19 juni - 31 augusti 2017. I utställningsutåtandet som du hittar här på sidan under rubriken Genvägar och dokument, hittar du de yttranden som inkom under utställningsperioden samt kommentarer till dessa. Även länsstyrelsens yttrande finns upplagt. Några mindre revideringar har gjorts i förslaget till följd av dessa.

Utställningsutlåtandet tillsammans med förslag på antagandehandling godkändes i miljö- och byggnämnden 2018-03-13 och skickades därefter vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige i Forshaga antog LIS-planen 2018-05-22 som ett tillägg till översiktsplanen. Beslutet finns att ta del av här på sidan under rubriken Genvägar och dokument.

Vad innebär LIS?

Syftet med LIS är att positivt främja den regionala och lokala utvecklingen på landsbygden samtidigt som man tar tillvara på strändernas attraktionskraft. Inom utpekade LIS- områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när dispenser prövas och strandskydd upphävs för ex. byggnader, verksamheter eller andra åtgärder som bidrar till utveckling av landsbygden.

LIS- områden kan framförallt pekas ut där det finns god tillgång till strandområden där det går att bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas eller att djurliv och växtliv påverkas negativt.

Kommunen kan peka ut LIS- områden i sin översiktsplan. Det är viktigt att utpekandet sker på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls och att det finns en fortsatt god tillgång till strandområden för allmänheten. Goda livsvillkor för djur och växter ska bevaras.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-14 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00