Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Grundskola

Förskoleklassen är en frivillig skolform.
Grundskolan är en obligatorisk skolform. Den består av nio läsår och varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till föräldrarnas önskemål.

Grundskolan är till för alla barn mellan 7 och 16 år. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i grundskolan finns bland annat den obligatoriska särskolan.

De allra flesta skolor i Sverige är kommunala. Det innebär att det är kommunen som är huvudman för verksamheten.

Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar har även rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola. Fristående skolor är öppna för alla och måste vara godkända av Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Allmän information om verksamheterna hittar du på Skolverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka sina barn i skolbarnsomsorgen och skolan. Föräldrarepresentanter bjuds regelbundet in till rektors samråd/samrådsgrupp. Föräldramöten och utvecklingssamtal sker varje termin. Utvecklingssamtal genomförs mellan lärare, elev och vårdnadshavaren som har möjlighet att få ta del av materialet i förväg.

Inom varje skolform och skolområde finns en likabehandlingsplan. Planen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska också beskriva hur man arbetar förebyggande. Den följs upp varje termin och utvärderas varje år.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Alla elever i grundskolan har en IUP (individuell utvecklingsplan). Den har ett gemensamt och sakligt språk med grund i läroplan och kursplaner. Planen beskriver hur eleven utvecklas. IUP är ett levande dokument som utvärderas av lärare, elev och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalet. Varje termin kommer man överens om nya mål utifrån utvärdering och mål i läroplan och kursplaner.

Föräldrars rätt att välja skola

Enligt skollagen 4 kap 8§ har föräldrar rätt att välja skolan Den som önskar en annan skola än den kommunen anvisar ska först kontrollera med önskad skola om det finns plats. Kommunen har ingen laglig skyldighet att bevilja och anordna skolskjuts till och från skolor i annan kommun. Det är föräldrarnas ansvar att eleven kommer till och från skolan. Ärendegången vid val av skola finns i länk här till höger.

Om du inte är nöjd med fattade beslut ska du i första hand tala med läraren eller rektorn. Om du inte blir nöjd med svaret, eller problemet inte blir löst, bör du vända dig till barn- och utbildningschefen. Som vårdnadshavare har du ytterst möjlighet att anmäla ärende till Skolinspektionen. Den granskar kommunens handläggning av frågan och fattar beslut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Peter Öhlander, bitr. förvaltningschef barn och utbildning

Sidan uppdaterad: 2017-05-05

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00