Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Trafikregler och säkerhet

Kommunen arbetar för att våra gator ska ha en hög säkerhet. Alla villagator har en maxhastighet på 30 km/tim. Förutom hastighet måste fastighetsägare kontrollera sin växtlighet så att den inte växer ut över gatan och skymmer sikten.

Säkerhet i trafikmiljön

Vägnätet ska uppfylla många krav när det gäller framkomlighet, hänvisning och säkerhet. Att ha en god
trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Trygghet däremot är människors upplevelse att det är säkert att vistas i trafiken. Skillnaden ger upphov till kommentarer som ”måste någonting hända innan ni agerar?”.

Låg hastighet är viktigt för att öka säkerheten i trafiken. Därför har de flesta gator i tätorterna en maxhastighet på 30 kilometer per timme. En viktig del av arbetet med trafiksäkerhet är att separera fordonstrafiken från gående och cyklister. Totalt finns cirka 30 kilometer cykelväg i tätorterna. Till detta kommer den asfalterade Klarälvsbanan som går genom hela kommunen.

Vi får ofta önskemål om insatser för att sänka hastigheterna men det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. I villakvarter är det till stor del de boende själva som kör och det är alltid förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Polisens uppgift är att övervakar gällande lagar och regler.

Hastighetsöar och radar

För att på flera sätt upplysa bilister om vilken hastighet som gäller kan vi sätta ut så kallade hastighetsöar på gatan. Vi har även flyttbara hastighetsradar som visar vilken hastighet bilisten kör. Efter önskemål från boende på gatan, sätter vi ut öar och radar cirka tre veckor på varje ställe. Hur lång tid de står ute beror på hur många förfrågningar vi får och kan därför variera. Vi sätter inte ut hastighetsöarna under vintern.

Skicka in önskemål om placering per e-post till kommunteknik@forshaga.se.

Andra farthinder

I vissa fall använder vi andra typer av farthinder för att minska hastigheten. Det kan vara fartgupp, chikaner, avsmalnande väg eller att minska hela gatans bredd genom att göra en del av gatan till gång- och cykelväg.

Trafiksäker växtlighet

I plan- och bygglagen finns bestämmelser att fastighetsägaren ska hållas sin tomt i vårdat skick så att olycksfall i trafiken begränsas. Gatorna i kommunens bostadsområden är ofta smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan påverka trafiksäkerheten. Håll därför efter växterna så att de inte skymmer sikten i trafiken. Detta gäller även obebyggda tomter.

Se också över buskar och träd så att de inte hänger över gång- och cykelvägar så att de är i vägen för trafikanter och snöröjning. Hindrar växtligheten snöröjningsfordon kommer vi att åtgärda detta men det är fastighetsägarens ansvar att frakta bort ris och grenar till återvinningscentralen.

Häckar och buskage, information om trafiksäker växtlighet och planteringstips

Lokala trafikföreskrifter

Miljö- och byggämnden i Forshaga och Munkfors beslutar om lokala trafikföreskrifter i kommunen. Föreskrifterna reglerar bland annat hastigheten inom tätorterna.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Sidan uppdaterad:

2019-09-10


Anne Hellström
handläggare
054-172040


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00