Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Flyktingmottagande i Forshaga kommun

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot utlänningar, varav vissa är ensamkommande barn.

Mottagning av nyanlända

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot utlänningar, varav vissa är ensamkommande barn. Överenskommelserna om mottagande tecknar kommunen med Länsstyrelsen. Mottagningsverksamheten riktar sig till nyanlända med uppehållstillstånd som av olika anledningar har kommit till Sverige och Forshaga kommun.

Målgruppen består av personer folkbokförda i Forshaga kommun som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av rätt till etableringsinsatser enligt Lag 2010:197.

Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) och nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Dessutom omfattas även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd enligt regelverket.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och skolgång. Det är samma regler för nyanlända som för övriga elever med en skillnad: asylsökande har under asylprocessen inte skolplikt. Varje nyanländ har rätt till anpassat stöd och individuell planering som utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, skolgång och behov.

Etablering av nyanlända flyktingar och invandrare

En ny reform trädde i kraft 1 december 2010. Reformen syftar till ett tydligare ansvar för vissa nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering.

Regering och riksdag har beslutat om en ny lag för etablering för vissa nyanlända invandrare. Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Den nya lagen innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Samarbete för en god integration

 Forshaga kommun samverkar sedan 2009 med Röda korset genom ett integrationsprojekt. För att mottagandet och etableringen för individen ska bli så bra som möjligt krävs att insatserna är individuella och att olika parter samarbetar vid planering och genomförande av aktiviteter.

Statlig ersättning för vissa utlänningar

De personer som omfattas av etableringsreformen har under två års tid rätt att mot deltagande i vissa etableringsinsatser få sin försörjning tryggad. Dessutom får kommuner och landsting statlig ersättning för de insatser som de genomför inom ramarna för denna etableringsperiod.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som har en etableringsplan och som deltar i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen. Dessutom betalar Migrationsverket ut ersättning till kommuner och landsting för mottagandet av vissa nyanlända invandrare.

Länsstyrelserna kan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att de utvecklar samverkan.

Den ersättning som utgår till kommuner och landsting för de insatser man genomför regleras i förordning SFS 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Den ersättning som utgår till de nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan efter beslut från Arbetsförmedlingen regleras i förordning SFS 2010:407 om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Asylsökande

Migrationsverket är ansvarigt för den asylsökandes boende samt ekonomi och kommunen ansvarar för att barn och ungdomar upp till 18 år för det stöd och den hjälp som barnet eller ungdomen behöver under asylprocessen. Det innebär att barn- och ungdomsärenden gällande asylsökande behandlas enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Vård av unga (LVU) på samma sätt som för barn och unga med svenskt medborgarskap.

Kontakt

Balkis Faili, integrationssamordnare, telefon: 054-17 20 67 balkis.faili@forshaga.se

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-05-30

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00