Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vad gör en god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare bistår den enskilde (huvudmannen) med att bevaka hans eller hennes rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för hans eller hennes person.

Bevakande av rätt i generell bemärkelse

Den gode mannens eller förvaltarens bevakande av rätt i generell bemärkelse innebär i allmänhet i att ansöka om stöd och service hos socialförvaltningen som till exempel:

 • att ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg och handikappsersättning och liknande
 • att hjälpa till med inkomstdeklarationen
 • att vid behov söka ett lämpligt boende
 • att begära omprövning av eller överklaga myndighetsbeslut etc.


Bevakande av rätt vid en speciell rättshandling

Att bevaka någons rätt kan för en speciell rättshandling innefatta:

 • att tillvarata huvudmannens intresse i ett dödsbo (rätten till arv eller testamente)
 • att företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning av fast och lös egendom, såsom avyttring av bostadsfastighet och bostadslägenhet
 • att företräda huvudmannen vid förhandlingar med borgenärer eller gäldenärer
 • att ansöka om skuldsanering; att bevaka rätt vid avbetalningsplaner

 

Sörja för för person

 Att sörja för någons person är en form av personlig omvårdnad och kan innebära

 • att vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen
 • att se till så att huvudmannen har en bra boendemiljö, god vård och omsorg
 • att se till så att huvudmannen får en kontaktperson eller någon form av besöksverksamhet och daglig sysselsättning. I många fall kan anhöriga ombesörja den personliga omvårdnaden och då behöver detta moment inte omfattas av den gode mannens uppdrag
 • att göra mer eller mindre frekvent regelbundna besök hos huvudmannen
 • att ha kontakt med personal på gruppboende och med hemtjänsten
 • att sörja för person kan vidare innebära att hjälpa till med att göra enstaka inköp av möbler, radio, TV och kläder o.d.
 • att vid avflyttning/inflyttning först försöka se till att ett flyttbolag kan praktiskt ombesörja detta

Den gode mannen ska inte göra sådana saker som ankommer på socialtjänstens äldreomsorg, personliga assistenter, kontaktpersoner och hemtjänst.

Den gode mannens uppgift är t.ex. inte att handla hem mat åt huvudmannen (endast i undantagsfall), inte heller att diska, städa eller tvätta o.d.

Den gode mannen antecknar de åtgärder som han/hon vidtagit för huvudmannens räkning, för att kunna redovisa för sitt uppdrag inför överförmyndarnämnden.

Förvaltning av egendom (ekonomisk förvaltning)

Förvaltning av egendom innebär att den gode mannen i samråd med huvudmannen eller att förvaltaren sköter om all ekonomi eller endast viss egendom.

Den gode mannen/förvaltaren:

 • sköter om huvudmannens ekonomi och förvaltar dennes kapital (pengar, värdepapper, fast egendom)
 • bevakar så att inkomster i form av lön, aktivitetsersättning, sjukersättning, pension, bistånd, bidrag eller fordringar o.d. inflyter
  betalar räkningar och skulder samt lämnar fickpengar till huvudmannen
 • ser till så att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad
 • för löpande räkenskaper (åtminstone med hjälp av kassablad) och antecknar sina åtgärder i övrigt som berör uppdraget

Huvudmannens penningkonton och värdepapperskonton ska i princip vara försedda med s.k. överförmyndarspärrar. Detta innebär att ställföreträdaren behöver Överförmyndarnämndens tillstånd för att få lyfta medel från dessa konton.

Däremot måste huvudmannens person- eller transaktionskonto vara "fritt", så att ställföreträdaren kan sköta den rent rutinmässiga hushållsekonomin.

Grundläggande för förvaltningen är att medel ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns och ger skälig avkastning.

Kvalifikationskrav på gode män och förvaltare

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett alldeles särskilt slags ideellt förtroendeuppdrag och det ställs också enligt gällande lagstiftning särskilda krav på den person som åtar sig uppdraget.

Han eller hon ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.
Detta innebär att den som vill bli och vara god man eller förvaltare i princip ska vara ostraffad, fri från betalningsanmärkningar och inte ha registrerade skulder hos kronofogden.

Han eller hon ska också vara allmänbildad och ha tillräcklig förståelse för samhället. Det är viktigt att den gode mannen har både vilja och förmåga att skriva, läsa och organisera handlingar såsom brev och räkenskaper.

Arvode och ersättning

Även om godmans- och förvaltaruppdragen är ett slags ideellt förtroendeuppdrag, har gode mannen och förvaltaren rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och en skälig kostnadsersättning för sina nödvändiga resor, telefonsamtal, porto, arbetsmaterial o.d.

Om ställföreträdaren behöver göra något som går utanför vad som brukar utföras i uppdraget, ska den samråda med överförmyndarkontoret innan. Det kan t ex vara vid en bouppteckning eller flytt.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-09-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00