Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Effektivitet (KKiK)

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av investerade kostnader. Hur mycket invånarna får för pengarna vad gäller skola, särskilt boende, hemtjänst och grupp- och serviceboende enligt LSS. Kombinationen av de två måtten visar hur effektiv kommunen är.

Här redovisar vi Forshaga kommuns resultat 2015-2017 jämfört med övriga deltagande kommuner.

Efter varje fråga/påstående finns fyra kolumner som visar Forshagas resultat 2017, medelvärde samtliga kommuner 2017 och Forshagas resultat 2016 och 2015. Färgen i rutan anger om vi är bland de 25% bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50% i mitten (gul), eller bland de 25% sämsta kommunerna i landet (röd).

Vi arbetar med att analysera resultatet och tar också fram kommentarer till samtliga mått som presenteras allt eftersom. Kommentarer till respektive mått når du genom att klicka på resultatet (siffervärdet).


Mått effektivitet

Forshaga

   2017

Medel

 2017


Forshaga

   2016

Forshaga

2015

Nr 15, Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan (tusental kr/barn i förskola)?

130

142


124

114

Nr 16A, Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (andel elever i % som fått godkänt betyg i alla ämnen)?

85

76


82

96

Nr 16B, Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått godkänt i nationella proven)?

75

69


65

74

Nr 17, Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%)

84

84


87

94,9

Nr 18, Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 9, 2015 och 2016 åk 8 (% positiva svar)

68

70


75

---

Nr 19, Kostnad per betygspoäng (kr/betygspoäng åk 9)

486

440


373

342

Nr 20, Andelen elever som tagit examen inom 4 år (%)

70

72


67

79,3

Nr 21, Kostnad per elev i ett gymnasieprogram (tusental kr)

114

128


111

---

Nr 21 År 2015, Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (tusental kr)

---

---


---

22,4

Nr 22, Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng av 14 mått, redovisas i %)

63

69


56

59

Nr 23, Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (tusental kr/brukare)?

859

898


646

655

Nr 24, Antalet brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)

77

83


84

80

Nr 25, Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng av 17 mått, redovisas i %)?

58

64


59

55

Nr 26, Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen (tusental kr/brukare)?

358

268


365

357

Nr 27, Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%)

93

92


94

92

Nr 28, Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS-grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng av 10 mått, redovisas i %)?

92

81


83

76

Nr 29, Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (%)

100

78


100

44

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-04-24

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00