Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

E-tjänster och blanketter

Alla lov- och anmälningspliktiga byggprojekt ska anmälas till kommunen. Observera att du alltid måste invänta ett startbesked innan du får påbörja ditt bygge. Detta gäller både vid bygglovsansökningar och anmälningspliktiga åtgärder. Börjar du din åtgärd utan startbesked kan du få betala en sanktionsavgift.

Under rubriken Dokument hittar du en direktlänk till våra e-tjänster och blanketter inom miljö- och byggområdet. Nedan finns en kort beskrivning av de vanligaste blanketterna. 

Ansökan om lov

Denna blankett används för att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.  

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Du använder denna blankett för att anmäla ej bygglovspliktiga åtgärder. T. ex  installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet eller ger upphov till farligt avfall ska anmälas. Observera att även om du anmäler din åtgärd så får du inte påbörja något förrän du fått ett godkännande av kommunen i form av ett startbesked. Påbörjas åtgärden utan startbesked kan du tvingas betala en sanktionsavgift. Du får heller inte ta din byggnation i bruk förrän du erhållit ett slutbesked från kommunen.

Anmälan om kontrollansvarig

Blanketten används för anmälan om kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska utses vid större byggnadsprojekt. Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig.

Medgivande från granne

Blanketten används då en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och berörd granne/berörda grannar medger placeringen.

Ansökan om strandskyddsdispens

Denna blankett används för att ansöka om strandskyddsdispens för byggprojekt inom strandskyddat område.

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Denna blankett används för ansökan om ny skylt och/eller ljusanordning.

Ansökan om förhandsbesked

Denna blankett används om du behöver ett förhandsbesked för att få reda på om bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Exempelvis vid nybyggnationer av villa utanför detaljplanelagt området.

Rivningsanmälan

Denna blankett används vid rivning av byggnader eller för delar av byggnader som inte behöver rivningslov.

Rivningsplan

Rivningsplanen är en plan som redovisar hur rivningsmaterialet ska hanteras. Denna blankett bifogas med rivningslovsansökan eller anmälan.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Denna blankett används för ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Exempelvis bidrag för byggnation av ramper, trallar, borttagning av trösklar, ändring av höjder på köksskåp, m.m.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-10-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00