Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Bygglovsprocessen

Det du vill bygga kommer att påverka miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

I en bygglovsprövning tar miljö- och byggnämnden ställning till om åtgärden uppfyller plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera.

Hur söker jag bygglov?

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett, ritningar och vid enklare ärenden ett förslag till kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen. Se länkad anvisning under rubriken Dokument här på sidan. När ansökan har kommit in kontrollerar våra handläggare om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och att hänsyn tas till bl.a. kulturvärden, samhällsbild och grannar. Om ditt projekt inte följer detaljplanen eller om detaljplan saknas gör nämnden en prövning om byggnationen kan godtas. Berörda grannar ska även höras. Deras yttranden hämtas in av miljö- och byggförvaltningen.

Vad ska min ansökan innehålla?

Tillsammans med ifylld bygglovsansökan ska du bifoga
- situationsplan (tomtkarta) där ny-/tillbyggnaden är inritad. Ange mått och avstånd till tomtgräns eller övriga byggnader.
- Fasadritningar sett från samtliga väderstreck där ombyggnaden visas.
- Planritning
- Förslag till kontrollplan (se info om kontrollplanöppnas i nytt fönster)
- Medgivande från granne/grannar där så krävs, exempelvis om byggnationen är placerad närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Ritningarna ska vara skalenliga eller måttsatta och inte ritade på rutat eller randigt papper. Samtliga ritningar ska vara markerade med fastighetsbeteckningen för vilket bygglovet gäller.

Lämpliga skalor är
- situationsplan: skala 1:500 eller 1:1000
- fasadritningar: skala 1:100
- planritningar: skala 1:100

Det ska också klart och tydligt framgå vad ansökan avser. Beskriv gärna ditt projekt på ett separat blad om platsen på blanketten inte räcker till.

Hur lång tid tar det?

Enligt PBL ska man kunna få besked på en komplett ansökan inom 10 veckor. Kommunen kan förlänga med ytterligare 10 veckor vid behov, t.ex.vid ansökan om större objekt och förhandsbesked för nyetablering. Under våren får vi ofta in en stor mängd ansökningar med längre handläggningstider som följd.  

Generellt gäller att vi kan handlägga projekt som följer detaljplanen, liksom projekt med fullständiga och läsbara handlingar, mycket snabbare än projekt med avvikelse från detaljplanen eller projekt med dåliga handlingar. Du kan själv påverka handläggningstiden genom att lämna korrekta handlingar och fackmässigt utförda ritningar från början.

När får jag börja bygga?

Åtgärder får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har gett klartecken i form av ett startbesked även om byggherren fått bygglov. Startbeskedet ska föregås av ett tekniskt samråd där byggingenjören i första hand tar ställning till om det tekniska utförandet kan antas uppfylla samhällets krav på byggnadsverk. För mindre åtgärder bör bygglov och startbesked kunna ges samtidigt. För små ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Vem har ansvaret?

Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller alla krav på säkerhet och utformning. Kommunens roll är att se till att byggherren gör det han/hon ska enligt lagen. I nya lagen skärps och förtydligas bestämmelserna för detta, bl.a. genom att miljö- och byggförvaltningen förväntas göra minst ett tillsynsbesök på arbetsplatsen för arbeten av lite större vikt. Vid större byggprojekt följer en kontrollansvarig arbetet. En stor förändring är att kontrollansvarig från och med 2013-01-01 måste vara certifierad.

Gamla bygglovsritningar

Ska du bygga om ett hus är byggnadsritningar som har använts för att bygga huset till stor hjälp. De flesta ritningar och andra dokument som hör till tidigare beslut om till exempel bygglov finns sparade i vårt arkiv. Handlingarna är offentliga och du kan få en kopia på de dokument du behöver. I dagsläget microfilmar vi alla äldre handlingar. Därför tas det ut en kostnad för utskrift av detta material då det måste beställas och skrivas ut på annan plats än hos kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-11 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00